Kişisel Veri Sahibinin Hakları

kisisel-verileri-ele-gecirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri sahibi olan kişilere bir takım haklar tanımıştır.

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/d maddesi kişisel veriyi, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamıştır. Örnek vermek gerekirse ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, adres vb. kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kanun 6. Maddesi ile özel nitelikli kişisel verinin de tanımını yapmış ve bu nitelikteki verileri farklı bir korumaya tabi tutmuştur. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veri “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.”

Kişisel Veri Sahibi Kimdir?

Söz konusu Kanun kapsamında gerek kişisel verileri gerekse özel nitelikli kişisel verileri her ne şekilde olursa olsun toplanan, kaydedilen, işlenen kişileri kişisel veri sahibi olarak tanımlamak mümkündür.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Örneğin, sizi arayarak güncel kampanyaları hakkında bilgi vermek isteyen bir spor tesisine kendisi ile ilgili hangi verilerin nasıl elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, 3. Kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve diğer haklar kapsamında soru sorma hakkına sahip olunacaktır.

Kişisel veri sahibi tarafından iletilen yazılı talepler veri sorumlusu tarafından en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak yerine getirilmelidir. Başvurusu reddedilen, yeterli cevap alamadığını düşünen yahut süresi içerisinde talebine cevap verilmeyen kişisel veri sorumlusu kararı öğrendiği tarihten itibaren 30 ve herhalde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Söz konusu şikayet hakkı kişinin kişilik hakkını ihlal eder nitelikte ise genel hükümlere başvuru hakkı saklıdır. Bu konu ile ilgili bilişim hukuku alanında uzman bir avukata danışılmasında fayda vardır.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde, tespit edilen hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesi için kararı ilgililere tebliğ eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.