Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve 07 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiş olan 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tanımlar başlıklı 3. Maddesi ile kişisel verinin tanımını yapmıştır.

Bu kapsamda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi olarak kabul edilmiştir.

Burada aydınlatılması gereken bir husus bir kişinin belirli veya belirlenebilir olmasından anlaşılması gerekenin ne olduğudur. Adalet Komisyonu Raporu’na göre bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kanunun 6. Maddesinde ise özel nitelikli kişisel veri tanımlanmıştır. Maddeye göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmiş ve normal nitelikteki kişisel verilere oranla daha fazla bir korumaya tabi tutulmuştur.

Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.