Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesi ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi getirilmiş ve bu hususa ilişkin esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun yayınlayacağı bir yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu KEP sistemine ilişkin hükümlere ardından da BTK’nın çıkarmış olduğu yönetmelikler belirtilecektir. Ancak öncelikle KEP’in tanımını yapmakta fayda vardır.

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder. (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik/m.4/i)

KEP, Yönetmelikten de anlaşılacağı üzere elektronik postanın nitelikli bir halidir. Hepimizin kullanmakta olduğu e-postalara göre farklılık arz ettiği noktalardan birisi delil sağlayıcı nitelikte olmasıdır. Güvenli elektronik imza ve ve zaman damgası ile kayıt altına alınan elektronik postalar hukuken tanınacaktır.

TTK Hükümleri

TTK/ madde 1525: Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder, demektedir.

TTT/m.18: (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. “

Bu durumda kanun maddesinde belirtilen hususlarda karşı taraf da tacir ise güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı posta sistemi de alternatif olarak kullanılabilecektir. Ancak Tebligat Kanunu hükmü uyarınca sermaye şirketlerine yapılacak olan tebligatların kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması zorunlu tutulmuştur.

Md. 7/a, f.2 uyarınca sermaye şirketlerine yani Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunludur.

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Almak Zorunlu mudur?

Tebligat Kanunu md. 7/A’da yer alan hüküm uyarınca Sermaye Şirketleri Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’ne geçmek zorundadır. Ancak vatandaşlar yalnızca tercihen alıp almama hakkına sahiptir.

Ticaret Kanunu’nun vermiş olduğu yetki ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun çıkarmış olduğu yönetmelik ve tebliğ ile Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının sağlaması gereken zorunlu unsurlar belirlenmiştir.

– Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (25 Ağustos 2011 PERŞEMBE tarihli Sayı : 28036 sayılı Resmi Gazete) ile

– Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere Ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036)

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.