İfade ve Medya Özgürlüğünün Sağlanmasına İlişkin Eylem Planı

01 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

14 ana amaçtan oluşmakta olan Eylem Planı’nda bu amaçların gerçekleştirilmesi için 46 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflere ulaşılması maksadıyla yapılacak faaliyetler de her bir hedefin altında ayrı ayrı açıklanmıştır. Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadeler öngörülmüş; kısa vade 0 – 1 yıl, orta vade 1 – 3 yıl, uzun vade ise 3-5 yıl arası bir zaman dilimi olarak belirlenmiştir.

Bu eylem planında İfade ve Medya Özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler de belirtilmiş olup bu faaliyetler 2 ana kategori altında toplanmıştır.

Mevzuatımızda İfade ve Medya Özgürlüğünü Kısıtlayan Hükümlerin Gözden Geçirilerek AİHM İçtihatlarında Belirlenen Standartlar Doğrultusunda Yeniden Düzenlenmesi

1. 5237 sayılı TCK’nın 125. Ve 299. Maddelerinin gözden geçirilerek AİHM içtihatlarında belirlenen standartlar ile uyumlu hale getirilmesi
2. Kişilik haklarının zedelenmesi halinde doğacak mağduriyetin AİHM içtihatlarında belirlenen standartlar doğrultusunda tespit edilmesi ve giderilmesi hussusunda hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik meslek önceki ve meslek içi eğitim de dahil olmak üzere farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmesi
3. TCKnın “suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215. Maddesinde 6459 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin uygulamadı etkilerinin analiz edilmesi
4. Tck’nın 216. Maddesinde düzenlenen “halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçuyla ilgili olarak şiddet unsuru barındaırmayan düşünce açıklamaları konusunda AİHM içtihatlarında belirlenen standartlar doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcıları arasında meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerinde farkındalık yaratılması
5. Tck’nın “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” başlıklı 277., “gizliliğin ihlali” başlıklı 285. Ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” başlıklı 288. Maddelerinde 6352 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin uygulamadaki etkilerinin analiz edilmesi
6. Tck’nın 301. Maddesinin AİHM içtihatlarında belirlenen standartlara uyum amacıyla gözden geçirilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla farkındalık artırıcı faaliyetler yapılması
7. TCK’nın “Halkı askerlikten soğutma” başlıklı 318. Maddesinde 6459 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin uygulamadaki etkilerinin analiz edilmesi
8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununun düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağlantılı hükümleri ile TCK’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. Maddesinde 6459 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin uygulamadaki etkilerinin analiz edilmesi
9. 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun”un düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan hükümlerinin gözden geçirilmesi ve bu konuda uygulamada farkındalığı artırıcı faaliyetler yapılması
10. Başta Avrupa Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi olmak üzere uluslararası standartlara uyum amacıyla hazırlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve bu konuda uygulamada farkındalığı artıcı faaliyetler yapılması

İfade ve Medya Özgürlüğünün Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Yapılması

1. AİHM içtihatlarında belirlenen standartlar doğrultusunda ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi üye ülkelerine çalışma ziyaretleri ile yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi ve uygulamaya yönelik hakim ve cumhuriyet savcılarının kullanımına sunulmak üzere AİHM içtihatlarını da içeren rehber niteliğinde bir şerh hazırlanması
2. AİHM içtihatlarında belirlenen standartlar doğrultusunda ifade ve medya özgürlüğü konusunun hakim ve cumhuriyet savcılarının meslek içi ve meslek öncesi eğitim müfredatına alınması amacıyla bir eğitim modülü oluşturulması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.