Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

Suçların İçtimaı Nedir?

ceza

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitap’ının “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı İkinci Kısımı’nın 5. bölümünde ele alınan suçların içtimaı kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle bu kavramı oluşturan sözcüklerin kelime anlamlarının ifade edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.

Kanun koyucu tarafından sonucu bir yaptırıma (ceza, güvenlik tedbiri vb.) bağlanmış olan davranışlara suç adı verilmektedir.

İçtima, kelime anlamı olarak kavuşum, toplanma, bir araya gelmeyi ifade etmektedir.

More…

Post

Zincirleme Suç Nedir?

justice

Kanun zincirleme suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu olarak tanımlamaktadır.

Kanun, zincirleme suçu tanımlarken “aynı suçun icrası kapsamında“ ifadesini kullanmıştır. Buradan varılacak sonuç, bu hükümlerin taksirle işlenen suçlarda uygulama alanı bulmayacağı ve yalnızca kasten işlenen suçlar için geçerli olacağıdır. Zira sanık, bir suç işleme kastıyla hareket etmekte ve bu suçu işlemek adına bazı eylemleri gerçekleştirmektedir.

İcrasına başlanmış olan suçların tamamlanıp tamamlanmamış olması bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Suçun icrası kapsamında girişilen eylemlerden biri teşebbüs aşamasında kalsa dahi zincirleme suça ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. More…

Post

Bileşik Suç Nedir?


crimeKanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır.

Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç kavramından yola çıkılarak tanımlama yapılmıştır. Bkz: Mürekkep suç iki suçtan meydana gelen bir suç tipidir, şöyle ki, bu iki suçtan biri diğerinin ya unsurunu ya da ağırlatıcı sebebini teşkil eder.[1] Bileşik suç, birden çok suçun bir suçta birleşmesini ifade eder. [2] Yasada öngörülen suç tanımlarından birinin diğerinin unsuru veya ağırlatıcı nedeni olmasına mürekkep suç denir.[3]

More…

Post

İfade ve Medya Özgürlüğünün Sağlanmasına İlişkin Eylem Planı

01 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

14 ana amaçtan oluşmakta olan Eylem Planı’nda bu amaçların gerçekleştirilmesi için 46 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflere ulaşılması maksadıyla yapılacak faaliyetler de her bir hedefin altında ayrı ayrı açıklanmıştır. Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadeler öngörülmüş; kısa vade 0 – 1 yıl, orta vade 1 – 3 yıl, uzun vade ise 3-5 yıl arası bir zaman dilimi olarak belirlenmiştir.

Bu eylem planında İfade ve Medya Özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler de belirtilmiş olup bu faaliyetler 2 ana kategori altında toplanmıştır.

Mevzuatımızda İfade ve Medya Özgürlüğünü Kısıtlayan Hükümlerin Gözden Geçirilerek AİHM İçtihatlarında Belirlenen Standartlar Doğrultusunda Yeniden Düzenlenmesi More…

Post

Bilişim Hukuku Nedir?

uk-cyber.si

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku terimini tam olarak anlayabilmek için bilişim teriminin tanımlanmasında fayda vardır. İngilizce karşılığı informatics olan Bilişim terimi kelime anlamı olarak, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi, enformatik bilimini ifade etmektedir.

More…

Post

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Değişikliği

Son günlerde Türkiye gündeminde Başbakan’ın açıklamaları nedeniyle 18 yaşından küçük üniversite öğrencilerinin “kızlı erkekli” aynı evde kalması, valiliğin bu konuda işlem yapamayacağı, özel hayata müdahele hususları tartışılırken bugün 07.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Söz konusu yönetmeliğin;

Kınama cezası gerektiren disiplin suçlarını düzenleyen 5. maddesinin c bendi değiştirilerek yüksek öğretim kurumları içerisinde izinsiz bildiri dağıtmak tekrardan disiplin suçu olarak kabul edildi.

More…