Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

Kişisel Veri Nedir?

kis%cc%a7isel-veri

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve 07 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiş olan 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tanımlar başlıklı 3. Maddesi ile kişisel verinin tanımını yapmıştır.

Bu kapsamda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi olarak kabul edilmiştir.

More…

Post

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

kisisel-verileri-ele-gecirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri sahibi olan kişilere bir takım haklar tanımıştır.

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/d maddesi kişisel veriyi, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamıştır. Örnek vermek gerekirse ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, adres vb. kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kanun 6. Maddesi ile özel nitelikli kişisel verinin de tanımını yapmış ve bu nitelikteki verileri farklı bir korumaya tabi tutmuştur. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veri “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.”

Kişisel Veri Sahibi Kimdir?
More…

Post

Suçların İçtimaı Nedir?

ceza

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitap’ının “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı İkinci Kısımı’nın 5. bölümünde ele alınan suçların içtimaı kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle bu kavramı oluşturan sözcüklerin kelime anlamlarının ifade edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.

Kanun koyucu tarafından sonucu bir yaptırıma (ceza, güvenlik tedbiri vb.) bağlanmış olan davranışlara suç adı verilmektedir.

İçtima, kelime anlamı olarak kavuşum, toplanma, bir araya gelmeyi ifade etmektedir.

More…

Post

İzinsiz SMS, E-mail ve Aramalar Nasıl Şikayet Edilir?

izinsiz sms

İzin alınmaksızın gönderilmekte olan reklam yahut pazarlama içerikli sms, e-mail vb vasıtalarla gerçekleştirilen ticari iletişimin düzenlenmesine ilişkin hükümleri içeren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Her ne kadar söz konusu kanun firmalara kişiler ile ticari iletişime geçmek için kişinin yazılı onayını almak şartını getirmişse de söz konusu uygulamanın günümüz itibariyle tam olarak çözümlenmediği açıktır. Zira firmalar hala izinsiz olarak yahut kişinin itirazı olmasına karşın iletişime geçmeye devam etmektedir. Peki bu durumda ne yapabiliriz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın http://tiss.gtb.gov.tr/gtb/giris.xhtml alan adlı websitesi aracılığıyla vatandaşlara sağladığı şikayet yöntemi en kolay yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. More…

Post

Zincirleme Suç Nedir?

justice

Kanun zincirleme suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu olarak tanımlamaktadır.

Kanun, zincirleme suçu tanımlarken “aynı suçun icrası kapsamında“ ifadesini kullanmıştır. Buradan varılacak sonuç, bu hükümlerin taksirle işlenen suçlarda uygulama alanı bulmayacağı ve yalnızca kasten işlenen suçlar için geçerli olacağıdır. Zira sanık, bir suç işleme kastıyla hareket etmekte ve bu suçu işlemek adına bazı eylemleri gerçekleştirmektedir.

İcrasına başlanmış olan suçların tamamlanıp tamamlanmamış olması bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Suçun icrası kapsamında girişilen eylemlerden biri teşebbüs aşamasında kalsa dahi zincirleme suça ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. More…

Post

Bileşik Suç Nedir?


crimeKanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır.

Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç kavramından yola çıkılarak tanımlama yapılmıştır. Bkz: Mürekkep suç iki suçtan meydana gelen bir suç tipidir, şöyle ki, bu iki suçtan biri diğerinin ya unsurunu ya da ağırlatıcı sebebini teşkil eder.[1] Bileşik suç, birden çok suçun bir suçta birleşmesini ifade eder. [2] Yasada öngörülen suç tanımlarından birinin diğerinin unsuru veya ağırlatıcı nedeni olmasına mürekkep suç denir.[3]

More…

Post

İfade ve Medya Özgürlüğünün Sağlanmasına İlişkin Eylem Planı

01 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

14 ana amaçtan oluşmakta olan Eylem Planı’nda bu amaçların gerçekleştirilmesi için 46 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflere ulaşılması maksadıyla yapılacak faaliyetler de her bir hedefin altında ayrı ayrı açıklanmıştır. Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadeler öngörülmüş; kısa vade 0 – 1 yıl, orta vade 1 – 3 yıl, uzun vade ise 3-5 yıl arası bir zaman dilimi olarak belirlenmiştir.

Bu eylem planında İfade ve Medya Özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler de belirtilmiş olup bu faaliyetler 2 ana kategori altında toplanmıştır.

Mevzuatımızda İfade ve Medya Özgürlüğünü Kısıtlayan Hükümlerin Gözden Geçirilerek AİHM İçtihatlarında Belirlenen Standartlar Doğrultusunda Yeniden Düzenlenmesi More…

Post

Yeni Tüketici Kanunu ve Karşılaştırmalı Reklamlar

picture-5

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Tüketici Kanunu (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin korunması amacına yönelik bir çok yenilik içermektedir. Son günlerde yazılı-görsel basında Yeni Tüketici kanunu’nun 61. maddesine dayanılarak “artık” karşılaştırmalı reklam yapılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan yazılar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki günümüz tarihi itibariyle mevcut yasal düzenlemeler karşılaştırmalı reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamamakta ancak bazı koşulların varlığı halinde izin vermektedir. Ancak Reklam Kurulu karşılaştırmalı reklamların tümünü haksız rekabet çerçevesinde değerlendirdiği için hukuka aykırılıktan hüküm kurmakta böylece hem satıcıların yahut üreticinin mal veya hizmetlerinin kalitesinin tanıtımını yaparak serbest piyasada yer edinmesine hem de tüketicinin aydınlatılmasına engel olunmaktadır. More…

Post

Bilişim Hukuku Nedir?

uk-cyber.si

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku terimini tam olarak anlayabilmek için bilişim teriminin tanımlanmasında fayda vardır. İngilizce karşılığı informatics olan Bilişim terimi kelime anlamı olarak, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi, enformatik bilimini ifade etmektedir.

More…

Post

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Değişikliği

Son günlerde Türkiye gündeminde Başbakan’ın açıklamaları nedeniyle 18 yaşından küçük üniversite öğrencilerinin “kızlı erkekli” aynı evde kalması, valiliğin bu konuda işlem yapamayacağı, özel hayata müdahele hususları tartışılırken bugün 07.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Söz konusu yönetmeliğin;

Kınama cezası gerektiren disiplin suçlarını düzenleyen 5. maddesinin c bendi değiştirilerek yüksek öğretim kurumları içerisinde izinsiz bildiri dağıtmak tekrardan disiplin suçu olarak kabul edildi.

More…